Ring Ukraine

Location: Kyiv, Ukraine

Year: 2018

Status: Completed

Architects: Maksym Parokonnyi, Valentyna Perevalova, Aleksandra Korpusova

Visualisation: Denis Golubovskiy